Skip to content

Ձեր դպրոցը և՞ս ունի խնդիր

Եթե Ձեր դպրոցը նույնպես ունի խնդիրներ, ապա տեղեկացրեք մեզ այդ մասին: Դրա համար անհրաժեշտ է info@armhels.com հասցեին ուղարկել.

  1. Ընդհանուր տեղեկություններ համայնքի և դպրոցի մասին (համայնքի հեռավորությունը մարզկենտրոնից, բնակչության թիվը,  դպրոցի շենքի կառուցման թիվը, այդ շենքում դպրոցի տեղակայումը, աշակերտների թիվը, այլ հետաքրքիր փաստեր դպրոցի մասին):
  2. Տեղեկություններ դպրոցի խնդիրների մասին (խնդիրները, մոտավոր նախահաշվարկ՝ այդ խնդիրները լուծելու համար):
  3. Կոնտակտային անձ և տվյալներ (դպրոցի հասցե, տնօրեն, հեռ. համար, էլ. փոստ, դպրոցի բանկային հաշվի համար):

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: